ασφαλεια τροφιμων

Εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων σύμφωνα με την ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.

Οι επιχειρήσεις, που έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους, που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, είναι αυτές που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος:
Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή, σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

Τα προγράμματα επιπέδου 1, αφορούν στην κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
Η ελάχιστη διάρκεια είναι 10 ώρες. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.

Επιδότηση Σεμιναρίου:
Tο Πρόγραμμα εντάσσεται στις προδιαγραφές της επιδοτούμενης Δράσης OAEΔ/ΛΑΕΚ και το κόστος δύναται να καλυφθεί εξ ολοκλήρου, εφόσον διατίθεται η ανάλογη πίστωση (0,45) στην επιχείρηση.

Η υποβολή του φακέλου επιδότησης πραγματοποιείται σε συνεργασία με την επιχείρηση.

Εγγραφές πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο 2821096140 ή με τη συμπλήρωση των στοιχείων σας στην παρακάτω φόρμα