σχολεσ πει

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Π.Ε.Ι.
Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) πιστοποιεί ότι ο οδηγός έχει την απαιτούμενη κατάρτιση και επομένως του επιτρέπει να οδηγεί οχήματα συγκεκριμένων κατηγοριών, για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, εφόσον κατέχει και την ισχύουσα άδεια οδήγησης της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Η απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), από τους οδηγούς φορτηγών οχημάτων και λεωφορείων, έχει ως στόχο
τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου γνώσεων και ικανοτήτων του οδηγού και σκοπό την αύξηση της οδικής ασφάλειας.

Τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), εξασφαλίζουν την αναγνώριση και πιστοποίηση των επαγγελματικών ικανοτήτων των επαγγελματιών οδηγών και συντελούν στην αναβάθμιση και κατοχύρωση του επαγγέλματός τους.

Τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), διακρίνονται σε Π.Ε.Ι. Μεταφοράς Εμπορευμάτων και σε Π.Ε.Ι. Μεταφοράς Επιβατών.

Τα Π.Ε.Ι. Μεταφοράς Εμπορευμάτων, αναφέρονται στις κατηγορίες οχημάτων Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε.

Τα Π.Ε.Ι. Μεταφοράς Επιβατών, αναφέρονται στις κατηγορίες οχημάτων Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε.

Οι προαναφερόμενες κατηγορίες οχημάτων παρουσιάζονται στη συνέχεια

Κατηγορία

Περιγραφή

Γ

Φορτηγά με μέγιστη μάζα μεγαλύτερη από 3500kg.

Γ1

Φορτηγά με μέγιστη μάζα από 3500kg μέχρι 7500kg.

Γ + Ε

Σύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από όχημα της κατηγορίας Γ και ρυμουλκούμενο.

Γ1 + Ε

Σύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από όχημα της κατηγορίας Γ1 και ρυμουλκούμενο.

Δ

Λεωφορεία μεταφοράς προσώπων που έχουν περισσότερες από 8 θέσεις επιβατών εκτός της θέσης του οδηγού.

Δ1 Λεωφορεία μεταφοράς προσώπων που έχουν περισσότερες από 8 θέσεις επιβατών εκτός της θέσης του οδηγού, όχι όμως περισσότερες από 16 θέσεις εκτός της θέσης του οδηγού.
Δ + Ε Σύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από όχημα της κατηγορίας Δ και ρυμουλκούμενο.
Δ1 + Ε Σύνολο συζευγμένων οχημάτων αποτελούμενο από όχημα της κατηγορίας Δ1 και ρυμουλκούμενο.

Για την χορήγηση Π.Ε.Ι. Μεταφοράς Επιβατών ή Π.Ε.Ι. Μεταφοράς Εμπορευμάτων, απαιτείται ο οδηγός να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση αρχικής επιμόρφωσης. Ο οδηγός, ο οποίος είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης, προκειμένου να συνεχίσει τη δραστηριότητα μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών και μετά τη λήξη της ισχύος του, πρέπει να αποκτήσει Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) περιοδικής κατάρτισης.
Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) περιοδικής κατάρτισης, έχει επίσης πενταετή ισχύ και χορηγείται έπειτα από παρακολούθηση προγράμματος περιοδικής κατάρτισης 35 ωρών.

Όλοι οι επαγγελματίες οδηγοί, υποχρεούνται να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), είτε είναι ανεξάρτητοι επαγγελματίες οδηγοί και αυτοαπασχολούμενοι, είτε μισθωτοί και εργάζονται σε εταιρείες.


Οι αρμόδιες αρχές (Διευθύνσεις Μεταφορών) δεν θα χορηγούν και δε θα διατηρούν σε ισχύ Επαγγελματικές Άδειες Οδηγού σε οδηγούς, οι οποίοι απαιτείται να κατέχουν και δεν κατέχουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.).


Σημειώνεται ότι παρόλο που για την οδήγηση οχημάτων των κατηγοριών Γ1 και Γ1+E δεν απαιτείται Επαγγελματική Άδεια Οδηγού, οι οδηγοί των οχημάτων αυτών θα πρέπει να αποκτούν Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας  (Π.Ε.Ι.).


Π.Ε.Ι. ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Η διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης για την απόκτηση Π.Ε.Ι. Φορτηγού, έχει διάρκεια 35 ωρών και περιλαμβάνει τα παρακάτω θεματολόγιο:

 • Εις βάθος κατάρτιση της ορθολογικής οδήγησης βάσει των κανόνων ασφαλείας:
  • γνώση των χαρακτηριστικών του συστήματος μετάδοσης της κίνησης για τη βελτιστοποίηση της χρήσης του
  • γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των οργάνων ασφαλείας με στόχο τον έλεγχο του οχήματος, την ελαχιστοποίηση της φθοράς του και την πρόληψη δυσλειτουργιών,
  • δυνατότητα βελτιστοποίησης της κατανάλωσης καυσίμου
  • ικανότητα να εξασφαλίζεται η φόρτωση με τήρηση των κανόνων ασφαλείας και της ορθής χρήσης του οχήματος
 • Εφαρμογή των κανονιστικών ρυθμίσεων:
  • γνώση του κοινωνικού περιβάλλοντος των οδικών μεταφορέων και του κανονιστικού του πλαισίου
  • γνώση του κανονιστικού πλαισίου των μεταφορών εμπορευμάτω
 • Υγεία, οδική ασφάλεια και περιβαλλοντική ασφάλεια, εξυπηρέτηση, υλικοτεχνική υποστήριξη:
  • ευαισθητοποίηση στους κινδύνους της οδού και στα εργατικά ατυχήματα
  • ικανότητα πρόληψης της εγκληματικότητας και της διακίνησης λαθρομεταναστών
  • ικανότητα πρόληψης των φυσικών κινδύνων
  • συνειδητοποίηση της σημασίας της φυσικής και πνευματικής ικανότητας
  • ικανότητα εκτίμησης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
  • συμπεριφορά, η οποία θα συμβάλει στην ανάδειξη του γοήτρου της 
εταιρείας
  • γνώση του οικονομικού περιβάλλοντος των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και οργάνωση της αγοράς.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας είναι:

 • τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες
 • ακριβές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • ακριβές φωτοαντίγραφο  άδειας παραμονής (για τους αλλοδαπούς)

Π.Ε.Ι. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
Η διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης για την απόκτηση Π.Ε.Ι. Λεωφορείου, έχει διάρκεια 35 ωρών και περιλαμβάνει τα παρακάτω θεματολόγιο.

 • Εις βάθος κατάρτιση της ορθολογικής οδήγησης βάσει των κανόνων ασφαλείας:
  • γνώση των χαρακτηριστικών του συστήματος μετάδοσης της κίνησης για τη βελτιστοποίηση της χρήσης του
  • γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των οργάνων ασφαλείας με στόχο τον έλεγχο του οχήματος, την ελαχιστοποίηση της φθοράς του και την πρόληψη δυσλειτουργιών
  • εξασφάλιση της ασφάλειας και άνεσης των επιβατών
  • ικανότητα να εξασφαλίζεται η φόρτωση με τήρηση των κανόνων ασφαλείας και της ορθής χρήσης του οχήματος.

 • Εφαρμογή των κανονιστικών ρυθμίσεων:
  • γνώση του κοινωνικού περιβάλλοντος των οδικών μεταφορέων και του κανονιστικού του πλαισίου
  • γνώση του κανονιστικού πλαισίου της μεταφοράς επιβατών.
 • Υγεία, οδική ασφάλεια και περιβαλλοντική ασφάλεια, εξυπηρέτηση, υλικοτεχνική υποστήριξη:
  • ευαισθητοποίηση στους κινδύνους της οδού και στα εργατικά ατυχήματα
  • ικανότητα πρόληψης της εγκληματικότητας και της διακίνησης λαθρομεταναστών
  • ικανότητα πρόληψης των φυσικών κινδύνων
  • συνειδητοποίηση της σημασίας της φυσικής και πνευματικής ικανότητας
  • ικανότητα εκτίμησης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
  • συμπεριφορά η οποία θα συμβάλει στην ανάδειξη του γοήτρου της
εταιρείας
  • γνώση του οικονομικού περιβάλλοντος της οδικής μεταφοράς επιβατών και οργάνωση της αγοράς.


Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας είναι:

 • τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες
 • ακριβές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • ακριβές φωτοαντίγραφο  άδειας παραμονής (για τους αλλοδαπούς)

Για να δηλώσετε συμμετοχή στη Σχολή Π.Ε.Ι. Φορτηγού ή Λεωφορείου καλέστε στο 2821096140 ή συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος