ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

H Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας»

Το Κ.Ε.Κ. ΚΡΗΤΗ θα υλοποιήσει τα προγράμματα κατάρτισης στη Κρήτη, τα οποία περιλαμβάνουν:

  1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
    για την ενίσχυση των ωφελούμενων για τη βέλτιστη χρήση των «αποθεμάτων» και των ικανοτήτων που διαθέτουν, μέσα από την παροχή νέων και καινοτόμων μεθόδων που εξασφαλίζουν την προσωπική τους ανάπτυξη και την επαγγελματική τους ανέλιξη. Η Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη περιλαμβάνει έξι (6) συνεδρίες, διάρκειας 45 λεπτών.
  2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
    για την συμπλήρωση και ενίσχυση γνώσεων σε στοχευμένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 50 έως 120 ωρών, τόσο σε οριζόντιες όσο και σε επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, στα ευρύτερα θεματικά πεδία του ηλεκτρονικού επιχειρείν και των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας.
  3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
    των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 χωρίς κόστος για τους καταρτιζόμενους (εξέταση και επανεξέταση εφ όσον απαιτηθεί).

 

esee