Τα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25, υλοποιούνται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών (επαγγελματικούς συλλόγους), σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΚΡΗΤΗ.

Συμμετέχουν εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις - μέλη του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.

Οι όροι υλοποίησης (συνοπτικά) είναι οι ακόλουθοι:

 • Η διάρκεια του κάθε προγράμματος είναι 32 ώρες.
 • Το αντικείμενο κατάρτισης συμφωνείται μεταξύ του ΚΕΚ και του Φορέα Εκπροσώπησης

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και ανεξάρτητοι εργαζόμενοι. (Δηλαδή: εργαζόμενοι οι οποίοι δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις του φορέα, ή εργαζόμενοι που θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ανεξάρτητα από την έγκριση της επιχείρησης

Στο τέλος της κατάρτισης σε κάθε εργαζόμενο θα καταβληθεί επίδομα € 160 για πλήρη παρακολούθηση.

Ο Φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών, θα επιδοτηθεί με € 2.400 για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση από 25 εκπαιδευόμενους.
Υλοποιούνται στις δομές μας, ή σε αίθουσες που εξυπηρετούν την προσέλευση των εκπαιδευομένων.
Τα προγράμματα προκηρύσσονται περιοδικά από τον ΟΑΕΔ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, δικαιούχοι υλοποίησης είναι:

 • Οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών, των οποίων οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου.
 • Οι επιστημονικοί σύλλογοι των οποίων οι επιχειρήσεις-μέλη απασχολούν από 1-25 άτομα και δεν καλύπτονται από τους δικαιούχους του σημείου 1 (φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών).

Οι δικαιούχοι φορείς οφείλουν να συμπεριλάβουν στις προτάσεις τους μόνο εργαζόμενους επιχειρήσεων του κλάδου που εκπροσωπούν.

Στο παραπάνω πρόγραμμα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα, να συμμετέχουν και εργαζόμενοι (ανεξάρτητοι):
των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών
των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους
το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη, υπό τον όρο ότι καταβάλλεται γι΄ αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%)

Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

 • επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης,
 • κατέβαλαν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2014
 • απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους,

το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν, δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα
δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ και του ΛΑΕΚ, για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.


ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΚ ΚΡΗΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Oι επιστημονικοί  συνεργάτες και το έμπειρο προσωπικό του ΚΕΚ ΚΡΗΤΗ, παρέχουν σύγχρονες γνώσεις στους εργαζόμενους που συμμετέχουν στα προγράμματά της, ενώ παράλληλα συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις και τις υποστηρίζουν για τη διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών προς τον ΟΑΕΔ και την Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ

Οι εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις μέσω της συμμετοχής τους στα προγράμματα του ΚΕΚ ΚΡΗΤΗ απολαμβάνουν:

 1. Επαγγελματική κατάρτιση υψηλών προδιαγραφών που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και των επιχειρήσεων όπου εργάζονται
 2. Αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους με σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές
 3. Εκπαίδευση, από Πιστοποιημένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και στελέχη της αγοράς
 4. Οικονομικό κίνητρο, καθώς πέραν της προσωπικής τους ανάπτυξης, επιδοτούνται για τη συμμετοχή τους με 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης